Квітень 27, 2015

Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії

Зростання ролі логістики в сучасний період, який відбувається в контексті збільшення обсягів промислового виробництва та розширення національних і глобальних економічних зв’язків, вимагає особливої ​​уваги до його потенціалу щодо скорочення витрат у сфері ринкової діяльності та підвищення результатів господарювання.

Розвиток логістики в першу чергу обумовлено прагненням до скорочення часових і грошових витрат, пов’язаних з рухом товару. У той же час різкий ріст інтересу до логістики визначається наступними факторами:

У західних країнах 93% часу руху товару від первинного джерела сировини до кінцевого споживача доводиться на проходження його по різних каналах матеріально-технічного забезпечення. Власне виробництво товару займає лише 2% сумарного часу, а транспортування – 5%. У цих країнах частина надходжень від руху товару становить більше 20% національного доходу. У структурі витрат на рух товару, вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції, становить 44%, вартість складування і диспетчерських витрат – 16%, магістральних і технологічних перевезень – відповідно 23% і 9%. 8%, що залишилися відносять до витрат по забезпеченню збуту готової продукції.

Розвиток та загострення конкуренції в Україні відбувається в умовах розвитку підприємництва і приватної власності і значною мірою перебуває під впливом інтеграції вітчизняної економіки у світову систему торгівлі. В такій ситуації використання українськими підприємствами старих традиційних методів управління функціями постачання, виробництва і розподілу, не зможе забезпечити значні конкурентні переваги. Саме тому все більше вітчизняних підприємств впроваджують у власну систему управління елементи логістики.

Переваги логістики в конкурентній боротьбі базуються на дослідженнях британських учених, які стверджують, що в структурі собівартості продукції близько 70% складають витрати, які пов’язані із зберіганням, транспортуванням і упаковкою. Звідси випливає, що саме у сфері логістики, а не виробництва, як вважалося раніше, містяться найбільші резерви щодо поліпшення конкурентних позицій підприємства.
Серед основних складових економічного ефекту, від використання логістики в сфері виробництва та обігу найвагомішими є:

– Зменшення запасів на всьому шляху руху матеріального потоку;
– Скорочення часу проходження товарів по логістичному ланцюгу;
– Зменшення витрат на транспортування;
– Зменшення затрат ручної праці і, відповідно, витрат на операції з вантажем.

Переваги від зменшення запасів викликані тим, що в структурі витрат на утримання запасів (плата за оренду приміщення, енергію, адміністративні витрати, оплата праці, псування, розкрадання, тощо) складають більше 50%; велика частина оборотного капіталу підприємств (від 10 до 50%) – це неліквідні запаси. Скорочення запасів при використанні логістики дозволяє шляхом узгоджених дій усіх учасників логістичних процесів зменшити собівартість продукції, підвищити оборотність капіталу, а також використовувати вивільнені кошти на інші цілі.

Скорочення часу проходження товарів по логістичному ланцюгу також має значні економічні резерви. Суть в тому, що в структурі загального часу на виробництво і реалізацію товарів (починаючи від формування замовлення на матеріали та закінчуючи реалізацією кінцевому споживачеві) сам процес виробництва займає в середньому від 2 до 5%. Таким чином понад 95% часу товарообігу витрачається на логістичні операції. Скорочення цієї складової дозволить підвищити оборотність капіталу, і, відповідно, отримати більший прибуток за одиницю часу.
Ефект від оптимізації транспортних маршрутів, узгодження графіків руху транспорту, завдяки яким скорочується холостий пробіг автотранспорту, також призводить до зменшення собівартості продукції.

А використання однотипних операцій, однаковою тари, аналогічних прийомів вантажопереробки, у всіх ланках логістичного ланцюга формують ще одну складову конкурентних переваг підприємства в умовах застосування логістики – скорочення затрат ручної праці і відповідних витрат на операції з вантажем.

Логістичний підхід створює також передумови для поліпшення та інших показників діяльності підприємства, які полягають в покращенні загальної організованості підприємства, налагодженні надійних взаємозв’язків, що дозволяє стверджувати про підвищення рівня керованості та отриманні вищих фінансово-економічних показників. В цілому, логістика впливає майже на кожен аспект формування фінансового результату підприємств.

Таким чином, логістика як особливий вид управлінської діяльності спрямовує свої зусилля на дослідження та оптимізацію процесів, пов’язаних рухом матеріальних та інформаційних потоків. При цьому, за рахунок дії її особливих інструментів, відбувається зростання основних показників діяльності підприємств.

Залишилися питання?

Залиште свої контакти, щоб зв'язатися з нашим спеціалістом.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.